Regulamin z polityką prywatności

REGULAMIN korzystania z platformy Kursy Instytut Opieki wraz z Polityką Prywatności.

Rejestrując się na platformie Kursy Instytut Opieki i korzystając z jej zasobów akceptujesz poniższe zasady regulaminu oraz polityki prywatności.

§1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Usługodawca – Instytut Opieki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 21 lok. 48, 00-685 Warszawa, NIP 7011078096, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS: 0000958678;
 2. Platforma – system e-learning dostępny na stronie https://kursy.instytutopieki.eu zawierający zasoby o charakterze edukacyjnym, należący do Spółki Instytut Opieki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Kurs – kurs on-line oferowany przez Usługodawcę na Platformie;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła od Usługodawcy dostęp do kursu i korzysta z kursu za pomocą konta, poprzez logowanie się do Konta użytkownika lub nabyła dostęp do kursu w celu umożliwienia korzystania z niego przez osoby trzecie,
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Platformy, przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, zbiór informacji dotyczących Użytkownika zapisanych na Platformie w ramach konta Użytkownika, wprowadzonych do Platformy przez Użytkownika, zawierający dodatkowe informacje o Użytkowniku;
 7. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://kursy.instytutopieki.eu/sklep/;
 8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne;
 9. System   teleinformatyczny   –   zespół   współpracujących    ze   sobą   urządzeń   informatycznych  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 10. Operator Płatności – tPay Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z/s w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000412357,NIP 7773061579, REGON 300878437.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Platformy, Usługodawca prowadzi sprzedaż usługi elektronicznej w postaci odpłatnego dostępu do zgromadzonych na Platformie zasobów o charakterze edukacyjnym tj. kursów on-line.
 2. Niniejszy Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki ich świadczenia, warunki zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i z zasady zakładania, usuwania i korzystania z Konta użytkownika.
 3. Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawieranych ze wszystkimi Użytkownikami, niezależnie od tego czy zawarcie umowy nastąpiło w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, czy też działali oni jako konsumenci, chyba że z treści określonych postanowień Regulaminu wynika, że dotyczą one wyłącznie jednej grupy Użytkowników.
 4. We wszystkich sprawach, w szczególności związanych z Platformą, usługami, reklamacjami, przetwarzaniem danych osobowych, można się skontaktować z Usługodawcą:
  • na adres korespondencyjny: ul. Poznańska 21 lok. 48, 00-685 Warszawa
  • na adres e-mail: kursy@instytutopieki.eu,
  • na Platformie za pośrednictwem dostępnych tam narzędzi pozwalających na kontakt z Usługodawcą.

§ 3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu skorzystania z usług Usługodawcy, Użytkownik powinien spełnić co najmniej następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • posiadać połączenie z siecią Internet,
  • korzystać z przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlenie na ekranie treści w formacie HTML,
  • ewentualne dodatkowe wymogi, o których Użytkownik jest informowany za pośrednictwem Platformy.
 2. Niezależnie od warunków określonych w ust. 1 powyżej, w celu założenia konta na Platformie, Użytkownik powinien posiadać własny adres korespondencji elektronicznej (adres e-mail), pozwalający mu na otrzymywanie wiadomości adresowanych do niego przez Usługodawcę.

§ 4 ZAŁOŻENIE KONTA

 1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i korzystania z zasobów Platformy konieczne jest założenie konta użytkownika.
 2. Użytkownik zakłada Konto za pośrednictwem Platformy poprzez:
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać imię, nazwisko, login, adres e-mail oraz hasło.
  • wyrażanie zgody na przestrzeganie regulaminu oraz
  • kliknięcie przycisku „Utwórz konto”.
 3. Podanie wskazanych danych oraz akceptacja regulaminu jest niezbędne dla założenia konta użytkownika.
 4. Konto może być także założone podczas zakupu wybranego kursu, poprzez wpisanie danych na formularzu i wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza w oparciu o dane zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Login i hasło Użytkownika nie mogą być słowami obraźliwymi, nazwami własnymi, nazwami stron internetowych, zastrzeżonymi nazwami, słowami godzącymi w prawa osób trzecich. W przypadku naruszenia tego warunku, konto może zostać usunięte przez Usługodawcę, a już dokonane opłaty przez Użytkownika zostaną zwrócone Użytkownikowi, odpowiednio w trybie § 9 ust. 4 Regulaminu.
 6. Podany przez  Użytkownika  adres  e-mail  stanowi  podstawową  formę  komunikacji  Usługodawcy z Użytkownikiem i jest niezbędny do założenia oraz utrzymania konta na Platformie.
 7. Założenie konta przez Użytkownika jest potwierdzane przez Usługodawcę wiadomością e-mail wysłaną na adres Użytkownika podany podczas rejestracji konta.
 8. Usługodawca może odmówić założenia konta, zablokować konto lub je usunąć, w przypadku gdy:
  • Użytkownik posiada już konto na Platformie,
  • Użytkownik posiadał uprzednio konto na Platformie, które zostało usunięte przez Usługodawcę, na skutek dopuszczenia się przez Użytkownika naruszeń niniejszego Regulaminu,
  • ze  względu   na   działania   Użytkownika   założenie   konta   lub   jego   istnienie   jest   sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, może naruszać prawa osób trzecich, lub gdy dane Użytkownika związane z kontem są niewiarygodne,
  • w przypadku każdego naruszenia warunków Regulaminu przez Użytkowania,
  • korzystania przez Użytkownika z usług sprzecznie z ich przeznaczeniem,
  • wykorzystywania Platformy do podejmowania działań sprzecznych z interesem Usługodawcy.
 9. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o odmowie założenia lub blokadzie konta, wysyłając wiadomość na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres e-mail.
 10. Konto użytkownika zostaje usunięte przez Usługodawcę także na każde żądanie Użytkownika przesłane drogą pisemną lub elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
 11. Z   chwilą   usunięcia   konta,   następuje   rozwiązanie   ze    skutkiem   natychmiastowym   umowy  o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą w trybie § 5 Regulaminu oraz zaprzestanie świadczenia usług na rzecz Użytkownika.
 12. Usługodawca dokonuje usunięcia konta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od doręczenia mu żądania przez Użytkownika, lub ziszczenia się przesłanek z ust. 6 powyżej, przesyłając jednocześnie Użytkownikowi informację o usunięciu konta na podany przez niego przy rejestracji adres e-mail.
 13. Zmiana danych Konta użytkownika, w tym hasła dostępu i adresu e-mail Użytkownika, jest dostępna na profilu użytkownika.
 14. W razie zmiany adresu e-mail Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego podania Usługodawcy innego aktywnego adresu e-mail Użytkownika, właściwego do kontaktów z Użytkownikiem.

§ 5 ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci dostępu do kursu on-line należy:
  • zalogować się do Konta Użytkownika poprzez wejście na stronę internetową Platformy lub Sklepu, kliknąć opcję „zaloguj się” i podać Login oraz Hasło, wybrać kurs spośród dostępnych w Sklepie klikając przycisk „wybierz opcję” oraz kliknąć „przejdź do kasy” lub
  • wybrać kurs spośród dostępnych w Sklepie klikając przycisk „wybierz opcję”, wpisać wymagane dane na formularzu oraz kliknąć „przejdź do kasy”.
 2. Po kliknięciu w Sklepie w przycisku „Przejdź do kasy”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrane kursy. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik  zostanie  przeniesiony  na  Stronę  z  potwierdzeniem   zakupu.   Z  tą  chwilą  umowa   o świadczenie usług zostaje zawarta.
 3. Niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika, nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania płatności przez Usługodawcę, Użytkownik uzyska możliwość przystąpienia do wykorzystania kursu. Kurs będzie dostępny w panelu Użytkownika po zalogowaniu na stronę https://kursy.instytutopieki.eu/logowanie. Użytkownik otrzyma również    powiadomienie o dostępności zakupionego kursu na adres e-mail podany podczas zakładania Konta.
 4. Umowa może być także zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w innej formie.
 5. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.
 6. Wszystkie podane w Sklepie ceny są cenami brutto.
 7. Usługodawca wystawia fakturę VAT na wniosek Użytkownika złożony w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres kursy@instytutopieki.eu w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy. Użytkownik we wniosku podaje wszelkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 8. Użytkownik na podstawie Umowy nabywa dostęp do zakupionego kursu, z którego może korzystać przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 9. Użytkownik, w dowolnym momencie może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usług poprzez wysłanie oświadczenia do Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. Umowa zostaje rozwiązana w dniu utraty przez Użytkownika możliwości korzystania z zakupionego kursu, co nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od doręczenia Usługodawcy wypowiedzenia, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości e- mail wysłanej na adres podany przy rejestracji Konta Użytkownika.

§ 6 PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Usługodawca zapewnia stałe świadczenie usług z zastrzeżeniem:
  a. czasowej przerwy w świadczeniu usług na potrzeby czynności konserwacyjnych, naprawczych lub w związku z wprowadzaniem zmian na Platformie,
  b. czasowej przerwy w świadczeniu usług, w związku z awariami lub czynnościami konserwacyjnymi infrastruktury technicznej Usługodawcy lub dalszych podmiotów, związanych z dostępnością Platformy.
 2. Informacja o przerwie w świadczeniu usług zostanie w miarę możliwości udostępniona na stronie internetowej Platformy. Użytkownikowi nie przysługuje żadna rekompensata, obniżenie ceny lub odszkodowanie za ewentualne przerwy w możliwości korzystania z kursu.
 3. Usługodawca  ma   prawo   wypowiedzieć   umowę   o   świadczenie   Usług   drogą   elektroniczną   z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji, w sytuacji, gdy dalsze świadczenie usług stało się niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych lub Usługodawca ma zamiar zaprzestania świadczenia Usług oferowanych za pośrednictwem Platformy. Powyższy okres jest okresem domyślnym ważności wykupionych kursów, o ile warunki wykupienia danego kursu określone przy jego zakupie nie wskazują innego terminu. Jeśli warunki wykupu określają dłuższy termin ważności kursu – wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę nie może naruszać takiego terminu na korzyść Użytkownika.

§ 7  PRAWA AUTORSKIE

 1. Zasoby edukacyjne Platformy Kursy Instytut Opieki są utworami w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Usługodawcy przysługują prawa autorskie do Platformy wraz z jej wszystkimi elementami i funkcjonalnościami, stroną internetową oraz wszystkimi zamieszczonymi na tej stronie materiałami (niezależnie od ich formy i treści).
 2. Wszelkie znajdujące się na Platformie informacje, treści, funkcjonalności służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
 3. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie, a także zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów będących własnością Usługodawcy w sposób inny niż określony w Regulaminie m.in. poprzez dystrybuowanie, bądź inne formy komercyjnego wykorzystania.
 4. Poprzez wykupienie kursu Użytkownik uzyskuje niezbywalną i niewyłączną licencję do wykorzystania kursu poprzez jego uruchomienie na Platformie. Przy wykupie kursu mogą zostać określone szczegółowe warunki licencji, takie jak ilość odtworzeń i czas trwania licencji. Jeżeli nie zostały one określone uznaje się, że licencja obejmuje nieograniczoną ilość odtworzeń, a sama licencja jest udzielana na czas nieokreślony. Do wypowiedzenia licencji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące wypowiedzenia całości umowy.

§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownicy są uprawnieni do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego regulaminu nie uchybiają uprawnieniom przysługującym Użytkownikom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Reklamacje powinny zawierać:
  1. wyraźne oznaczenie wiadomości jako reklamacji (zaleca się podanie tytułu wiadomości jako „Reklamacja”),
  2. informacje pozwalające na identyfikację Użytkownika:
   • Imię i Nazwisko;
   • adres e-mail lub login konta Użytkownika składającego reklamację;
   • opis reklamacji.
 3. Usługodawca nie będzie rozpatrywał reklamacji, jeżeli ich treść nie będzie pozwalała na identyfikację Użytkownika lub opis reklamacji nie będzie pozwalał na jej rozpoznanie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawdo do nierozpoznania reklamacji:
  • kolejnych dotyczących tej samej sprawy, rozpoznanej już uprzednio przez Usługodawcę,
  • niedotyczącej usług świadczonych przez Usługodawcę,
  • zawierającej treści niezgodne z prawem lub naruszające przyjęte zasady współżycia społecznego.
 5. Usługodawca rozpozna reklamacje w terminie 14 dni od jej złożenia.
 6. Usługodawca zawiadomi Użytkownika o sposobie rozpoznania reklamacji lub będzie się kontaktował   z Użytkownikiem w sprawach dotyczących reklamacji, w pierwszej kolejności za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, również, jeżeli reklamacja zostanie złożona w formie pisemnej.
 7. Niezależnie od powyższego, Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
 8. Reklamacje należy przesłać za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres e-mail: kursy@instytutopieki.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Opieki Sp. z o.o., ul. Poznańska 21 lok. 48, 00-685 Warszawa.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na kursy@instytutopieki.eu lub pocztą tradycyjną za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) na adres Usługodawcy.
 3. Odstąpienie staje się skuteczne z dniem otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wysłanego w formie wiadomości e-mail przez lub z dniem otrzymania pisma nadanego pocztą tradycyjną.
 4. W terminie 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dokonana przez Użytkownika opłata zostanie zwrócona Użytkownikowi w takiej samej formie w jakiej została ona uiszczona. Użytkownik może ustalić z Usługodawcą inną formę zwrotu opłaty poprzez złożenie stosownego wniosku w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy. Inna forma zwrotu opłaty będzie możliwa, jeśli nie spowoduje dodatkowych kosztów dla Usługodawcy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Korzystanie z serwisu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
 4. Warunki przetwarzania danych osobowych związanych z Platformą są opisane w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://kursy.instytutopieki.eu/polityka-prywatnosci.
 5. Wskutek rejestracji i/lub korzystania z Platformy, przy włączonej obsłudze plików „cookies”, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie mechanizmu plików ”cookies” tj. zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://kursy.instytutopieki.eu/polityka-prywatnosci. Postanowienia Regulaminu mają także zastosowanie odpowiednio do użytkowników niezalogowanych.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym momencie, bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, jego tekst dostępny na stronie internetowej zostanie ujednolicony.
 4. O zmianach w Regulaminie Użytkownicy posiadający konta zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownicy ci mogą rozwiązać umowę, na podstawie której usługi są świadczone w sposób i na zasadach określonych Regulaminem w jego dotychczasowym brzmieniu, w szczególności poprzez usunięcie konta.
 5. Wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę podlegają przepisom prawa polskiego.
 6. Usługodawca informuje o możliwości skorzystania z rozstrzygnięcia sporu za pośrednictwem Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

PLIKI DO POBRANIA

Polityka prywatności (pdf)
Oświadczenie o odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (pdf)